Задължителното осигуряване на ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ - ПЧЕЛАР

2018-11-27 12:52:48

АСОЦИАЦИЯ БИО ПЧЕЛИНИ СТРАНДЖА направи официално запитване до НАП по два въпроса, касаещи задължителното осигуряване на ЗП/ЗС.

Първият въпрос е свързан с периодите на осигуряване за дейност земеделски производител – пчелар и това, че дейността на пчеларя има условно сезонен характер – активна - свързана е с процеса на размножаване на пчелните семейства, събирането на мед и зазимяването им и пасивна - зимни месеци. Но има обстоятелства, които променят периода на дейност – налага се присъствието и работата на пчеларя по пчелните семейства да продължи по-дълго от т.нар. активен сезон, осъществява се търговска дейност или друго. С две думи пчеларят сам преценя кога точно и за какъв период ще извършва трудова дейност и дали ще бъде за определено време или целогодишно.

Вторият въпрос е свързан с определяне на задължението за осигуряване на ЗП/ЗС – пчелари, когато те извършват няколко дейности като самоосигуряващи се лица или работа по трудови правоотношения.

Отговорът на НАП с няколко думи.

По първи въпрос: Задължението за осигуряване за лица по чл.4, ал.3, т.1-4 от КСО (Кодекс за социално осигуряване) възниква от деня на започване или възобновяване на ТРУДОВА ДЕЙНОСТ и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. За периодите, през които извършват трудова дейност, тези лица са длъжни да внасят осигурителни вноски за минималните осигурени рискове, именно упражняването на трудовата дейност е основен правопораждащ принцип за възникване на осигуряването. Регистрирания ЗП/ЗС – пчелар, когато упражнява трудова дейност в това си качество, подава декларация(обр.ОКД-5), при започване/възстановяване на трудова дейност и такава при прекъсване/прекратяване на същата.

Има трудова дейност м. април – м. октомври (например) – подаваш декларация/и (обр.ОКД-5) за тези месеци и внасяш осигуровки за тях.

Единствено органите на данъчно осигурителния контрол чрез ревизия и проверки, на база подадена информация (декларации), установяват периода на трудова дейност и коректността в осигуряването на пчеларя.

По втори въпрос: Както регистрираните ЗП/ЗС, така и ЕТ, ЕООД или съдружници в ООД са самоосигуряващи се лица, които са задължени да се осигуряват поне на задължителния минимален осигурителен праг за дейността. Като ако дадено лице е ЗП/ЗС и ЕООД, то то е длъжно да се осигурява на по-високия осигурителен праг, в случая 510,00лв.( за лице с ЕООД), но в Декларация Образец 1 може да избира своя код на осигуряване. За ЗП/ЗС е код 13.

Или – лице, което има ЕООД и едновременно с това е регистриран ЗП/ЗС, извършва пчеларска дейност в периода април-октомври, а непрекъсната друга, внася осигуровки за цяка година на праг 510,00лв. и подава Декларация  Образец1 с код 13 на 01.април за започване на дейност (ЗП/ЗС) и на 01 октомври(примерно) за прекъсване на дейност. Така всичко е точно 

Считаме, че тази информация трябва да бъде публична. Двете писма - официалния отговор на НАП, както и запитването са качени по-долу в PDF документи.